เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ พร้อมมอบทุนการศึกษา  จำนวน 5,300 บาท  เพื่อช่วยเหลือ นางสาวพักตร์นภา  แสงแก้วสุข  นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณตลาดภาชี ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา