เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

          ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  โครงการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาอาหารปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโครงการวิเคราะห์ปัญหาและบูรณาการแนวคิดการจัดการอาชีพและระบบการเกษตรในพื้นที่รับน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา