เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ด้านวิจัย  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด  อุไรสกุล  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา