เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills และทักษะในการทำงาน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills และทักษะในการทำงาน  กิจกรรมที่ 1  การอบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย นาวาอากาศโท ดร. พงศปณต พรมมา และ พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  เป็นวิทยากรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา  เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา