เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

           ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายชารินทร์  สิงห์ดี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร่วมกันในด้านต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา