เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต่อยอด MOU บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน

        สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรอาหาร กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและการผลิตสบู่นมแพะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ  เพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดเรียนการสอนในรายวิชา  อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา วันเสาร์ที่  17  มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา