เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา

             ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา โดย อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท ผู้ช่วยคณบดี  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นักศึกษากับการประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา