เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต่อยอด MOU เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา

              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการต่อยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรอาหาร กิจกรรมที่ 3 ฐานการเรียนรู้การติดตั้งระบบให้น้ำพืช ให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดงานประชาบำรุง เพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดเรียนการสอนในรายวิชา  อีกทั้งยังเป็นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา