เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ  ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  นายธนพนธ์ สารรุก  และสิบเอกโสภณ เพ็ชรพยัพ  นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1  ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง ผลของตำรับการใส่ปุ๋ยที่มีต่อการพัฒนาผลและผลผลิตของฟักของญี่ปุ่น  และนางสาว โชติกา บุญชิต  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้รับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เรื่อง การลดปริมาณชิ้นส่วนที่ตกใต้ตะแกรง(Reject) ของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปสินค้า WB-S-2127 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 10 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา