เมนูหลัก
เว็บบริการ

งานวันข้าวโพดเทียน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตและฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ภายในงานมีการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากข้าวโพด การประกวดข้าวโพดเทียน ประกวดอาหารคาว/หวานจากข้าวโพด  การแข่งขันกินข้าวโพด  และอื่นๆอีกมากมาย  เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคที่หลากหลาย  ได้เข้าถึงความรู้  นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยได้รับเกียรติจากนายเรวัต  ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายสมบุญ  อิ่มสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับเกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงาน  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  ณ บริเวณตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา