เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

            ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นวิทยากรเรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา