เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 3

          ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นำนักศึกษาชมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม) จัดกิจกรรมค่ายอาสาในโครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยป่าปก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  โดยกิจกรรมประกอบด้วย ฐานวิชาการ  ได้แก่ วิ่งสามขา จรวดน้ำและจิ๊กซอสุขภาพ  ฐานฝึกอาชีพได้แก่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  โดนัทจิ๋วและซาลาเปา  อีกทั้งยังร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงห้องน้ำและทาสีรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีจิตอาสา เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป 

            ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ที่มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้