เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวางแผนแม่บทพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง ผู้อำนวยการกองกลาง  และนายอนันทรัตน์ อยู่สบาย หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง  ร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา