เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยสถาบัน  เพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำวิจัยสถาบัน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา