เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมรับฟังนโยบายและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปี 2561

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของคณะทำงานสโมสรนักศึกษาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

          ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ  นายสรายุทธ  ภัยสยม  นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561