เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

          ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก  นายวาทิต เสร็จกิจ และนายณัฐพล เอี่ยมเต็ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา