เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

          สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และนำไปพัฒนา ปรับปรุง วางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2561