เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม การบริหารจัดการงานพัสดุและอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการงานฟาร์ม การบริหารจัดการงานพัสดุ และอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุราชการสายสนับสนุน ให้กับคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทราบ โดยมี ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา