เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เปิดบ้านวิชาการ W.P. Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

           คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ประกอบด้วย  ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร  ฐานการแปรรูปอาหาร ฐานความรู้โรงสีข้าว  ฐานเซลล์สัตว์น่ารู้และฐานวิทยาศาสตร์การประมง ในงานเปิดบ้านวิชาการ “W.P. Open - House ความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมเสริม” ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา