เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านอุดมศีล(Open - House) และแนะแนวการศึกษาต่อ

              คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา  ในงานเปิดรั้วโรงเรียน เปิดบ้านอุดมศีล               (Open - House) ในชื่อกิจกรรมว่า “เยี่ยมบ้านอุดมศีล เยือนถิ่นวัฒนธรรม น้อมนำความพอเพียง ร้อยเรียงวิชาการ”  โดย อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  ผู้ช่วยคณบดี  รับมอบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้  เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา