เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานการจัดการและการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด

         คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานการจัดการข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เครือข่ายของ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์  จำกัด  จังหวัดชลบุรี