เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในงาน Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

         คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ 1”  โดยกิจกรรมประกอบด้วย  ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร  ฐานการแปรรูปอาหาร  ฐานความรู้โรงสีข้าว  ฐานเซลล์สัตว์น่ารู้  และฐานวิทยาศาสตร์การประมง  ในงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open - House) Racha Amazing Land แดนแห่งการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา