เมนูหลัก
เว็บบริการ

วันนักประดิษฐ์ 2561

        คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย  ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ได้แก่ เห็ดตับเต่าในน้ำเกลือบรรจุขวดแก้ว  โดย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้ว โดย อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส และ เครื่องผลิตหมูทุบและเครื่องแหวกร่องต้นข้าว 3 in 1 โดย รศ.อำนวยพศ  ทองคำ และ อาจารย์ชูชาติ  เฉลิมถ้อย  ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย