เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  โดยมีนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือข่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนนักเรียนกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช  ฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์  ฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชน้ำและสัตว์น้ำ  ฐานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร  และฐานการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา