เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ที่ได้รับรางวัลระดับดี  ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ  เรื่อง อัตราการเสื่อมของน้ำมันกานพลูในการใช้เป็นยาสลบปลาทอง ในงานประชุมวิชาการเกษตร  ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561  จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น