เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.

              รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ. โดย อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา