เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการงานฟาร์ม

           ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการงานฟาร์ม  เพื่อรายงานการพัฒนางานฟาร์มของคณะ  ระบบงานฟาร์ม  การจัดการงานฟาร์ม สรุปสถานะงานฟาร์ม ปัญหาและข้อเสนอแนะงานฟาร์ม ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการงานฟาร์มทราบ โดยมี ผศ.ชลอ หนูอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยด้านงานฟาร์มของแต่ละสาขาวิชา  เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา