เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ที่ปรึกษาอาวุโสงานแนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์สุภาพร  พาเจริญ  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยา โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดเรียนการสอนในรายวิชา  อีกทั้งยังเป็นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเกษตรอาหารร่วมกับสถาบันการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา