เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  พร้อมมอบโล่รางวัล “คนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560” ระดับเหรียญทองแดง จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ให้กับ นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา