เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทำเป็น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา