เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  โล่เกียรติยศรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2561 และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย “ระดับดี ประจำปี 2561” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ