เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้

  1. ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่นำผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ระดับดีมาก
  2. ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่นำผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ระดับดีมาก
  3. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น
  4. ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีมาก
  5. อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการ ระดับดีเด่น
  6. อาจารย์วรรณา ขันธชัย ได้รับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ
  7. บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระพิรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา