เมนูหลัก
เว็บบริการ

ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา