เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน/ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน/ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ให้กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัด  ระยอง  กาญจนบุรี และศรีสะเกษ  ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม การผลิตข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว เพื่อความมั่นคงอาหารและเพิ่มรายได้  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ และ ให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  โดยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา