เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การผลิตผักปลอดภัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการจัดประชุม โดยมี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารประเภทผักและผลไม้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และคณะวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทำกิจกรรมคืนข้อมูลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การผลิตผักปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา สารวัตรเกษตร เกษตรกรอำเภอบางปะหัน นักวิชาการ คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา