เมนูหลัก
เว็บบริการ

อาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา