เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอหลักสูตร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน  กรรมการสภาวิชาการ  ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอทั้ง 5 หลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา