เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้

1. ผศ.กรรณิกา  โพธิ์สามต้น  บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน

2. ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

3. ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นการบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

4. ผศ.ฐานิศวร์  ชิตธนาเศรษฐ์  บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

5. ดร.ผกามาศ  ศรีจริยา   บุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา

6. นางสาวเพ็ญวดี  กางถิ่น  บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นสายสำนักงาน

7. นายบุญเลิศ  พิณสามสาย  บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นสายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม 

8. สาขาวิชาพืชศาสตร์  รางวัลประกันคุณภาพดีเด่นระดับหลักสูตร

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์