เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ พร้อมทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิยะดา วรธนานันท์ และ คุณอกิตติภพ  นามพุทธา  เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความสุขในการบริการ พร้อมทั้งเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์