เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักศึกษา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมนักศึกษา ให้กับงานสโมสรนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา