เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (การรับนักศึกษาใหม่) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลทั่วไป  ได้รับทราบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะ  เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา