เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิยาลัยในอาเซียน

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Assoc. Prof. Siv Vutthy มหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ (Build Bright University) ประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอน  การทำวิจัยร่วมกันด้านงานเกษตร  รวมถึงการเข้าศึกษาดูงานและการจัดฝึกอบรมร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ  ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา