เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

       รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.มานะ สุภาดี  และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน“Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 โดยการนำของรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งได้คัดเลือกนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 85 ผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว  ภายในงานมีผลงานที่เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ จำนวน กว่า 600 ผลงาน โดยผลงาน “เครื่องผลิตหมูทุบ (Pork pounding product machine)” ได้รับรางวัล “Gold Prize” เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตรจาก KIPA (Korea Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี