เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงาน

          คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  โดย ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล นำเสนอเรื่อง  ผลของระยะการเจริญเติบโตของเห็ดตับเต่าต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล นำเสนอเรื่อง   ปริมาณสารพอลิฟีนอลและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของกระจับ  และ อาจารย์ยุพิน พูนดี  นำเสนอเรื่อง การสำรวจทรัพยากรเรือไทยในตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิชาการ  อาคารสระบุรี 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี  จังหวัดสระบุรี