เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

        ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.วสุ สันติมิตร อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ และอาจารย์พิรุณ ชมศรี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ และประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวโชติกา บุญชิต โครงงานเรื่อง การลดReject สินค้า WB 2127 ของบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี นายธนพนธ์ สารรุก และสิบเอกโสภณ เพ็ชรพยัพ โครงงานเรื่อง อิทธิพลสูตรปุ๋ยที่มีผลต่อการพัฒนาผลและผลผลิตของฟักทองญี่ปุ่น โดยคณบดีเป็นผู้มอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา