เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมภาษาอังกฤษ

พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส   ร่วมหารือกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมภาษาอังกฤษ Sentence Diagram สำหรับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา