เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสาย

        สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการเลี้ยงไก่เนื้อสามสายบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้ฝึกการตรวจสุขภาพไก่แรกเข้าและทำวัคซีนป้องกันโรค  โดยมีอาจารย์สนทยา  มูลศรีแก้ว เป็นผู้ดูแลความคุมการจัดโครงการในครั้งนี้  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา