เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ   ประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทนักศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา