เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด  โครงการกีฬาเกษตรหันตราเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา เล่นกีฬาและออกกำลังกายในการพัฒนาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ระหว่างวันที่ 2-3 และ 6-8 พฤศจิกายน  2560 ณ อาคาร 14 และอาคาร 27(ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา