เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการฯ

                     ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์  เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน  หน่วยงานภาคีเครือข่ายและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  เพื่อการดำเนินกิจกรรมนำความรู้เทคโนโลยี งานวิจัยนวัตกรรม ถ่ายทอดเผยแพร่  เชื่อมโยงเข้ากับแนวปฏิบัติส่งเสริมศักยภาพของชุมชน และสังคม  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา